Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

1. Algemeen         

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.dexiaschikken.nl (hierna te noemen: de 'Dexia Website') van USG Legal Professionals, statutair gevestigd te Almere en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30134264 (hierna te noemen: 'USG Legal'). 

Door de Dexia Website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden.

2. Beschikbare informatie               

De Dexia Website, en de documenten waartoe via deze website toegang kan worden verkregen, is bedoeld als algemene informatie met betrekking tot schikkingen, rechterlijke uitspraken en overige nuttige informatie gerelateerd aan de in het verleden door Dexia Nederland B.V. althans haar rechtsvoorgangsters  verkochte effectenleasecontracten. De informatie op de Dexia Website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. De informatie op de Dexia Website kan in geen geval als een aanbod (noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod) worden beschouwd, en dient niet als advies of tot het aansporen van enige actie te worden opgevat. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico. USG Legal behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.     

3. Gebruik van de Dexia Website   

Het is de gebruiker van de Dexia Website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de Dexia Website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is niet toegestaan om informatie van de Dexia Website te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te reproduceren, of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van USG Legal. Er worden uitdrukkelijk geen licentierechten of gebruiksrechten (anders dan voor het hierboven beschreven eigen gebruik) aan de gebruiker van de Dexia Website verleend.                         

USG Legal behoudt alle rechten (waaronder alle geregistreerde eigendomsrechten alsmede de rechten op alle niet geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, grafische materiaal en logo's) met betrekking tot de op de Dexia Website gepresenteerde informatie en dienstverlening.                  

De informatie op de Dexia Website mag niet worden gebruikt als juridisch advies.                        

De Dexia Website en alle informatie en mededelingen op de Dexia Website zijn gericht op en uitsluitend bestemd voor ingezetenen van Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de Dexia Website wensen, of gebruik van de informatie op de Dexia Website wensen te maken, dienen zelf na te gaan of de informatie daarvoor geschikt is, en in hoeverre toegang tot en gebruik van de Dexia Website en samenhangende dienstverlening is toegestaan. USG Legal staat er niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.                               

Links naar de Dexia Website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van USG Legal. 

4. Uitsluiting aansprakelijkheid    

USG Legal geeft geen enkele garantie betreffende de beschikbaarheid, toegang en gebruik van de Dexia Website. USG Legal staat ondanks de door haar gehanteerde zorgvuldigheid, niet in voor de actualiteit en volledigheid van op de Dexia Website geboden informatie en gegevens en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. Verder kan USG Legal geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Verder geeft USG Legal geen enkele garantie betreffende de beschikbaarheid, toegang en gebruik van de Dexia Website.                  

De gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van de Dexia Website, alsmede het gebruik van de op de Dexia Website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt. USG Legal is niet verantwoordelijk voor het bijhouden, verbeteren, vernieuwen of schrappen van informatie op de Dexia Website, noch is zij verantwoordelijk voor onderhoud van de Dexia Website of de (al dan niet in eigendom van USG Legal staande) netwerken en computersystemen.                              

De Dexia Website bevat links en toegangen tot andere door derden onderhouden websites. USG Legal geeft geen enkele garantie omtrent de inhoud van deze websites van derden, staat niet in voor enige kwaliteit van de op deze websites aangeboden dienstverlening en informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent. USG Legal garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de Dexia Website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet geautoriseerde derden zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de Dexia Website invoert, de (on)mogelijkheid deze te onderscheppen en/of te manipuleren.      

USG Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.      

USG Legal wijst verder iedere aansprakelijkheid af voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het beschikbaar stellen van de Dexia Website aan de gebruiker of het gebruik van de Dexia Website door de gebruiker of derden, dan wel voortvloeien uit het via de Dexia Website bereikbaar zijn van andere websites. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van USG Legal en ten gunste van Dexia Nederland B.V. en haar bestuurders en medewerkers.

Privacyverklaring

5. Beveiliging    

USG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

6. Hoe kunt u contact opnemen   

Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u een vraag heeft, kunt u schriftelijk contact opnemen met USG Legal onder vermelding van uw naam en relatie- of contactnummer: info@usglegal.nl             

7. Cookies            

De Dexia Website maakt geen gebruik van cookies. Een bezoek op de website wordt uitsluitend geanonimiseerd geregistreerd voor bezoekersstatistieken.                       

8. Toepasselijk recht        

Op de Dexia Website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de Dexia Website en de daarop geboden informatie ontstaan.         

© USG Legal Professionals,10 mei 2019.