Nieuws

Regelmatig worden hier nieuwsberichten geplaatst op het gebied van de afwikkeling van effectenlease-overeenkomsten.
 

Juni 2022 – Uitspraak Hoge Raad van 10 juni 2022, 16 June 2022

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen beantwoord, gesteld door de kantonrechter in Enschede, betreffende de rol van tussenpersonen. De beantwoording gaat onder andere over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’ en of dit indien het geval, gevolgen zou moeten hebben voor de vergoeding. De Hoge Raad is tot de slotsom gekomen dat dit niet het geval is.

 

De Hoge Raad heeft verder beslist dat sprake is van advies door een tussenpersoon, als de tussenpersoon de klant het aangaan van een specifieke effectenleaseovereenkomst of ander specifiek financieel product aanbeveelt. Het moet daarbij gaan om een gepersonaliseerde aanbeveling, dat wil zeggen dat de aanbeveling is voorgesteld als geschikt voor deze klant of berust op een afweging van de persoonlijke omstandigheden van deze klant. Of in de specifieke situatie van de klant daadwerkelijk is geadviseerd zal van geval tot geval moeten worden bekeken. Graag gaan we in gesprek met klanten om tot een passende oplossing te komen en nodigen we u uit om contact met ons op te nemen

Lees meer

Januari 2022 – Conclusie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de rol van tussenpersonen, 08 February 2022

 

Naar aanleiding van door de rechtbank Overijssel gestelde (prejudiciële) vragen over de uitleg van de begrippen ‘beleggingsadvies’ en ‘doorgeven van een effectenorder’, heeft Procureur-Generaal mr. Wissink op 7 januari 2022 in de vorm van een conclusie zijn juridisch advies gegeven aan de Hoge Raad. De uitleg is mogelijkerwijs van belang voor alle nog niet afgehandelde effectenlease zaken waarbij een tussenpersoon betrokken is geweest.

De procureur-generaal komt tot de conclusie dat voor de beantwoording of sprake is van 'vergunningsplichtig beleggingsadvies' dient te worden beoordeeld of de tussenpersoon jegens de klant de zorgplicht van adviseur had. Dit houdt in dat de klant redelijkerwijs mocht verwachten dat de tussenpersoon als dienstverlener diende te handelen in zijn of haar belang. Of een dergelijke adviesrelatie tot stand is gekomen, moet in beginsel worden beantwoord aan de hand van de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en van wat zij in dat verband redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang, in hun onderlinge samenhang bezien.

Voorts komt de procureur-generaal tot de conclusie dat er geen plaats is voor een van het hofmodel afwijkende schadevergoeding indien komt vast te staan dat de tussenpersoon een order heeft doorgegeven.

Lees meer

Januari 2021 - Hof van Justitie van de Europese Unie ten aanzien van oneerlijk contractueel beding, 04 February 2021

Naar aanleiding van door de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag gestelde prejudiciële vragen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 27 januari 2021 een uitspraak gedaan over de vraag of het contractueel gefixeerde rentevoordeel, dat Dexia bij door haar tussentijds beëindigde effectenleaseovereenkomsten in rekening bracht, als een oneerlijk contractueel beding moet worden beschouwd.

Lees meer

Oktober 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 20 November 2020

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 30 October 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer