Nieuws

Verrekenen batig saldo, 28 September 2015

Verrekenen batig saldo

Batig saldo, voordeel, verrekenen

In onderstaande uitspraak komt de wijze van de verrekening van de rentebetalingen aan bod. De betaalde maandtermijn is de schade. Op grond van artikel 6:101 van het Burgerlijke Wetboek (BW), komt dit integraal voor risico van de belegger, omdat het risico op verlies van de maandtermijnen bewust door de afnemer is geaccepteerd. De waarschuwingsplicht ziet immers op de restschuld. Alleen in geval van onaanvaardbaar zware financiële last dient het batig saldo met de betaalde inleg te worden verrekend. Eerst dient het te verrekenen voordeel op de totale schade in mindering te worden gebracht voordat op het dan nog resterende bedrag de vermindering wegens eigen schuld wordt toegepast.

 

 

Lees meer

Vernietigingsbevoegdheid aanvang verjaringstermijn, 28 September 2015

Vernietigingsbevoegdheid aanvang verjaringstermijn

Rechtshandeling, vernietiging, verjaring, termijnen

In deze zaak van de hoogste rechter in ons land (de Hoge Raad) gaat om de vraag wanneer de verjaringstermijn betreffende de vernietigingsbevoegdheid van de klant aanvangt. De klant was in deze zaak van mening dat de verjaringstermijn niet reeds aanvangt op het moment dat de vernietigingsbevoegde kennis neemt van het enkele bestaan van de vernietigbare rechtshandeling, maar dat ook noodzakelijk is dat de vernietigingsbevoegde kennis neemt van de inhoud van die rechtshandeling en/of dat de vernietigingsbevoegde kennis neemt van de juridische kwalificatie van die rechtshandeling.

Lees meer

Wettelijke rente, 28 September 2015

De hoogste rechter in ons land (de Hoge Raad) heeft een zogeheten prejudiciële vraag in de zin van artikel 392 Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering (Rv) (een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht betreffende de uitleg van een rechtsregel) voorgelegd gekregen door het  gerechtshof Den Bosch betreffende de ingangsdatum van de wettelijke rente over de door de aanbieder van effectenleaseovereenkomsten bij wege van schadevergoeding uit onrechtmatige daad aan de afnemer te vergoeden inleg, waarbij onder inleg wordt verstaan de termijnbetalingen en eventuele aflossingen (minus dividenduitkeringen) die de afnemer voorafgaande aan de beëindiging van de effectenleaseovereenkomsten(en) uit hoofde van die overeenkomsten heeft betaald. 

Lees meer

Resterende termijnen, 28 September 2015

Resterende termijnen

Resterende termijnen, oneerlijk beding, Richtlijn 93/13/EEG

Lees meer

Factoren Hofmodel, 28 September 2015

Factoren Hofmodel

Hofmodel, Hofberekening, (on)aanvaardbaar zware financiële last, factoren, factor X, Factor W/C/D

In de afgelopen maanden hebben verschillende rechtbanken en gerechtshoven zich wederom gebogen over de vraagstukken rondom de factoren die mee moeten worden genomen in de berekening van het Hofmodel. Hieronder volgt een korte samenvatting van een aantal uitspraken waarin de factoren X en W/C/D aan bod zijn gekomen.

Lees meer