Kan ik een schadevergoeding krijgen?

Basisvoorwaarden voor een mogelijke schadevergoeding

Om in aanmerking te kunnen komen voor een mogelijke schadevergoeding moet in ieder geval aan alle onderstaande voorwaarden zijn voldaan:

  1. U heeft een of meer effectenlease-overeenkomsten gesloten met Dexia;

  2. U heeft tijdig door middel van een schriftelijke opt-out verklaring aangegeven dat u zich niet gebonden acht aan de Duisenberg-regeling;

  3. U meent nog een of meer schadevergoedingsvorderingen op Dexia te hebben en heeft de verjaring van uw (vermeende) vordering(en) telkens tijdig en geldig schriftelijk gestuit;

  4. U heeft tot dusverre nog geen schikking met Dexia getroffen en er is nog geen onherroepelijke rechterlijke uitspraak gedaan in uw nog lopende geschil met Dexia.

Voldoet u aan al deze voorwaarden, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op vergoeding van door u geleden schade in verband met de door u bij Dexia afgesloten effectenlease-overeenkomst(en). Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op door hier op contact te klikken.

Heeft u recht op een schadevergoeding?

De vraag of u daadwerkelijk aanspraak kunt maken op een schadevergoeding is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en vergt nader onderzoek.

In de loop der jaren is in de rechtspraak meer duidelijkheid ontstaan over wat de eventuele verplichtingen van Dexia zijn om geleden schade te vergoeden en hoe de schade tussen Dexia en haar afnemers moet worden verdeeld, zoals hieronder nader uiteengezet. Aan de hand van deze rechtspraak en van uw persoonlijke omstandigheden, zal bepaald moeten worden of u al dan niet recht heeft op schadevergoeding. Wilt u meer weten? Wij bespreken graag geheel vrijblijvend uw persoonlijke situatie met u. U kunt hier op contact klikken om  contact met ons op te nemen. 

De basis: schadeverdeling volgens het Hofmodel
 

In de rechtspraak is het zogenaamde 'Hofmodel' ontwikkeld als 'maatstaf' voor de beoordeling van effectenlease-overeenkomsten. Volgens dit Hofmodel staat vast dat Dexia haar zorgplicht als bank heeft geschonden en dat Dexia verplicht is om schadevergoeding aan haar klanten te betalen. Het Hofmodel geeft kaders voor de berekening van de schade en voor de verdeling van deze schade tussen Dexia en de klant, waarbij dus zowel Dexia als de klant een deel van de schade dienen te dragen.

Hoe de daadwerkelijke verdeling van de schade in uw geval uitpakt, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, onder meer van de vraag of u bij het sluiten van de effectenlease-overeenkomst(en) al dan niet werd blootgesteld aan het risico op een financiële last van onaanvaardbare omvang. Klik hier voor een verdere uitleg over het Hofmodel.

Afwijkende vormen van schadeverdeling

Onder bepaalde omstandigheden, en steeds onder de voorwaarde dat aan de hiervoor genoemde basisvoorwaarden wordt voldaan, heeft u mogelijk recht op een van het Hofmodel afwijkende voor u gunstigere schadeverdeling. Dit kan onder strikte verdere voorwaarden, die wij graag vrijblijvend met u bespreken, bijvoorbeeld het geval zijn indien:

  • u ten tijde van het sluiten van de effectenlease-overeenkomst(en) getrouwd was of een geregistreerd partner had en u kunt bewijzen dat er geen toestemming voor het sluiten van de effectenlease-overeenkomst(en) is gegeven én uw partner tevens vóór 25 juli 2007 een geldige vernietigingsbrief aan Dexia heeft verstuurd.

  • u ten tijde van het sluiten van de effectenlease-overeenkomsten minderjarig was, de effectenlease-overeenkomst(en) op uw naam staan en u tijdig een vernietigingsbrief aan Dexia heeft gestuurd.

  • er bij het sluiten van de effecten-leaseovereenkomst(en) een tussenpersoon betrokken is geweest, die niet over een vergunning beschikte om beleggingsadvies te mogen geven en u (onder meer) kunt bewijzen dat deze tussenpersoon destijds op uw situatie toegesneden beleggingsadvies aan u heeft gegeven. 

Hoe nu verder?

Bent u van mening dat u nog aanspraak kunt maken op schadevergoeding door Dexia, of bent u van mening dat Dexia aan al haar verplichtingen tegenover u heeft voldaan en wilt u het geschil met Dexia definitief beëindigen? Neem dan contact met ons op om uw persoonlijke situatie vrijblijvend te bespreken. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 020 - 820 3949 of u kunt een e-mail sturen naar joost@usglegal.nl

Inmiddels heeft de Hoge Raad, als hoogste Nederlandse rechter, op 19 april 2019 geoordeeld dat Dexia, gelet op haar belang om een einde te maken aan de onzekerheid of een afnemer van een effectenlease-overeenkomst nog vorderingen geldend kan maken, in beginsel een voldoende belang heeft om afnemers van effectenlease-overeenkomsten te dagvaarden en in rechte te betrekken. Dexia biedt afnemers van effectenlease-overeenkomsten steeds de gelegenheid om het geschil met Dexia zonder rechterlijke tussenkomst af te wikkelen. Wilt u bekijken wat de mogelijkheden in uw geval zijn en wenst u niet in rechte betrokken te worden, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op door hier op contact te klikken.