Verrekenen batig saldo, 28 September 2015

Verrekenen batig saldo

Batig saldo, voordeel, verrekenen

In onderstaande uitspraak komt de wijze van de verrekening van de rentebetalingen aan bod. De betaalde maandtermijn is de schade. Op grond van artikel 6:101 van het Burgerlijke Wetboek (BW), komt dit integraal voor risico van de belegger, omdat het risico op verlies van de maandtermijnen bewust door de afnemer is geaccepteerd. De waarschuwingsplicht ziet immers op de restschuld. Alleen in geval van onaanvaardbaar zware financiële last dient het batig saldo met de betaalde inleg te worden verrekend. Eerst dient het te verrekenen voordeel op de totale schade in mindering te worden gebracht voordat op het dan nog resterende bedrag de vermindering wegens eigen schuld wordt toegepast.

 

 

Gerechtshof Den Haag d.d. 14 juli 2015

In de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 14 juli 2015 is een uitspraak van de hoogste rechter in ons land (de Hoge Raad) bevestigt, namelijk in 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4012 (klik hier voor de uitspraak). In rechtsoevrweging 4.4. heeft de Hoge Raad het volgende bepaald:

‘Slechts in (thans niet aan de orde zijnde) gevallen als bedoeld in ’s hofs rov.4.21 – waarin onderzoek zou hebben uitgewezen dat de overeenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware financiele last op de afnemer zou hebben gelegd en Dexia daarom gehouden was het aangaan van de overeenkomst aan de afnemer te ontraden -, moet inderdaad ter voorkoming van een onjuist resultaat eerst het te verrekenen voordeel op de totale schade (betaalde rente en aflossing en restschuld) in mindering worden gebracht voordat op het dan resterende bedrag de vermindering wegens eigen schuld (eenderde gedeelte van dat gehele resterende bedrag, zie rov. 4.21 en 4.22) wordt toegepast.’

De Hoge Raad had het dan ook niet duidelijker kunnen formuleren: het voordeel dient verrekend te worden met de schade die voor vergoeding in aanmerking komt. In het geval van een aanvaardbaar zware financiële last is dit uitsluitend het koersverlies, in het geval van een onaanvaardbaar zware financiële last naast het koersverlies ook de betaalde termijnen. In beide gevallen dient na de voordeelsverrekening (op basis van artikel 6:100 BW) het restant voor eenderde gedeelte voor rekening van de afnemer te blijven (op basis van artikel 6:101BW). 

Voorgaande is op 14 juli 2015 nog eens bevestigd door het Gerechtshof ’s-Gravenhage:

‘5.3  Dexia wijst er op, dat de wijze van verrekening die het hof heeft toegepast (geen verrekening van rentebetalingen, indien geen sprake is van een onaanvaardbaar zware financiele last) is aanvaard door de Hoge Raad (29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4012). Volgens Dexia is een en ander in feite een gevolg van het oordeel dat de betaalde maandtermijnen weliswaar schade vormen, maar op grond van artikel 6:101 BW integraal voor risico van de belegger komen, omdat het risico op verlies van de maandtermijnen bewust door de afnemer is geaccepteerd. De waarschuwingsplicht ziet immers op de restschuld.

5.4   Het hof overweegt dat [afnemer] terecht niet meer betwist dat de wijze waarom Dexia het batig saldo heeft verrekend in overeenstemming is met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in genoemd arrest van 29 april 2011 (met name de tweede helft van rechtsoverweging 4.4). Het hof ziet in hetgeen [afnemer] heeft aangevoerd onvoldoende grond om hiervan af te wijken. […]’