Benodigde financiële gegevens

Om te beoordelen of in uw geval al dan niet sprake is van een aanvaardbare of van een onaanvaardbaar zware financiële last en of u al dan niet recht heeft op een schadevergoeding op basis van het Hofmodel hebben wij de navolgende gegevens van u nodig. Let op: het is belangrijk dat de door u aan te leveren gegevens zien op het jaar waarin de effectenlease-overeenkomst(en) is/zijn afgesloten.

1. Uw toenmalige inkomsten

Uw toenmalige inkomen kunt u aantonen door een ‘overzicht biljetten van een proces’ bij de Belastingdienst op te vragen. U kunt de Belastingdienst ook bellen op het telefoonnummer 0800 - 0543. De Belastingdienst is bekend met de term ‘overzicht biljetten van een proces’ en weet waar u om vraagt. Indien een dergelijk overzicht onverhoopt niet beschikbaar is, kunt u uw toenmalige inkomen aantonen met de jaaropgave(n) van uw toenmalige werkgever(s) en/of uw uitkeringsinstelling.

Indien u bij het aangaan van de effectenlease-overeenkomst(en) een onderneming had, dan hebben wij meer gegevens van u nodig. Neemt u hierover rechtstreeks contact met ons op door te klikken op contact.

2. Eventuele inkomen van anderen waarmee u samenwoonde

Indien u destijds een gezamenlijke huishouding voerde met iemand anders (u woonde bijvoorbeeld samen met uw partner, uw ouders, uw meerderjarige kinderen of met anderen), dan zijn ook de inkomensgegevens van deze personen nodig voor een beoordeling van uw financiële situatie. Ook het inkomen van deze andere personen kunt u aantonen via een ‘overzicht biljetten van proces’, zoals hiervoor bij ‘1 Uw toenmalige inkomsten’ beschreven.

3. Uw toenmalige aanslag inkomstenbelasting

Indien u de effectenlease-overeenkomst(en) vóór het jaar 2001 heeft gesloten, dan hebben wij uw belastingaanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst nodig van het jaar waarin u de effectenlease-overeenkomst(en) heeft gesloten.

4. Uw toenmalige vermogen en eventueel het vermogen van anderen waarmee u samenwoonde

Uw vermogen ten tijde van het sluiten van de effectenlease-overeenkomsten is vaak zichtbaar op het overzicht biljetten van een proces,, zoals hiervoor bij ‘1. Uw toenmalige inkomsten’ beschreven. Indien uw vermogen daarop niet staat vermeld, dan kunt u uw toenmalige aanwezige vermogen aantonen door de jaaropgaven van al uw toenmalige bankrekeningen aan ons te verstrekken. Heeft u deze gegevens niet meer of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, door hier te klikken.

5. Een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie kunt u aantonen hoe uw huishouden in het jaar van het sluiten van de effectenlease-overeenkomsten was samengesteld. U kunt dit uittreksel opvragen bij de gemeente waar u op dit moment woont. Het is van belang dat op het uittreksel staat vermeld wie destijds op uw adres woonden. Als alleen uw gegevens op het uittreksel staan vermeld, maar u wel met anderen samenwoonde, dan kunt u ook een uittreksel van de personen waarmee u samenwoonde opvragen.

Het uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie wordt tegenwoordig ook wel Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) genoemd.

6. Huur- of hypotheeklasten

Indien u ten tijde van het sluiten van de effectenlease-overeenkomsten alleen of gezamenlijk eigenaar was van een woonhuis en daarvoor een lening had afgesloten, dan dient u aan te tonen hoe hoog uw maandlasten waren. Dit kunt u doen aan de handvan de volgende documenten:

  • een kopie van uw toenmalige hypotheekovereenkomst en;
  • een kopie van een bankafschrift van een op uw naam staande rekening uit het jaar waarin de effectenlease-overeenkomst is afgesloten en waarop staat vermeld hoeveel u per maand aan uw hypotheekverstrekker betaalde.

Als u ten tijde van het sluiten van de effectenlease-overeenkomsten in een huurwoning woonde, kunt u  uw toenmalige maandlasten aantonen door een kopie van uw toenmalige huurovereenkomst op te sturen en indien u destijds huursubsidie kreeg een kopie van de toenmalige specificatie van de door u ontvangen huursubsidie. Heeft u de huurovereenkomst en/of de specificatie van de huursubsidie niet meer? Dan kunt u ook minimaal drie  toenmalige bankafschriften opsturen van een op uw naam staande rekening waaruit blijkt hoeveel u destijds per maand aan huur heeft betaald en/of hoeveel huursubsidie u toen per maand ontving.

Hoe nu verder?

Kunt u bepaalde gegevens niet meer vinden of heeft u vragen over de benodigde gegevens? Neem dan contact met ons op. 

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 020 – 820 3949 of u kunt een e-mail sturen naar joost@usglegal.nl.

Privacy

Alle door u aan ons verstrekte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld met in achtneming van de geldende privacy wetgeving en onze privacy verklaring. U kunt onze privacy verklaring lezen door hier te klikken.