Uitleg

In de afgelopen ruim vijftien jaar hebben klanten van Dexia hun onvrede geuit over de door hen met Dexia rond de eeuwwisseling gesloten effectenlease-overeenkomsten.  Deze overeenkomsten hebben in niet alle gevallen tot het beoogde resultaat geleid en in bepaalde gevallen is een restschuld ontstaan.  Inmiddels zijn veel  rechterlijke procedures gevoerd en werd onder meer geoordeeld dat Dexia als professionele dienstverlener in bepaalde gevallen haar zorgplicht heeft geschonden. Deze schending van de zorgplicht heeft in beginsel schadeplichtigheid van Dexia tot gevolg en in de rechtspraak is in 2009 het zogenaamde 'Hofmodel' ontwikkeld, dat tot op de dag van vandaag geldt als 'maatstaf' voor rechters bij de verdere schade afhandeling.  Bij de vaststelling van het Hofmodel is rekening gehouden met alle bezwaren die (voormalige) klanten van Dexia destijds hebben aangevoerd.

Aan de hand van het Hofmodel stelt de rechter een schadeverdeling vast in verband met de schending van de zorgplicht door Dexia en wordt de schade verdeeld tussen Dexia en de klant. Om tot een verdeling te komen beoordeelt de rechter, kort gezegd, of de afnemer bij het aangaan van een effectenlease-overeenkomst de daaruit voorvloeiende financiële verplichtingen naar redelijke verwachting kon nakomen of de afnemer werd blootgesteld aan een financiële last van onaanvaardbare omvang.   

Het Hofmodel vormt een maatstaf om de met Dexia gesloten effectenlease-overeenkomsten af te wikkelen, zowel voor de rechtbanken en gerechtshoven, als voor Dexia zelf in het kader van haar streven om zoveel mogelijk geschillen met (voormalige) klanten zonder rechterlijke tussenkomst af te wikkelen.  

Aanvaardbare of onaanvaardbare financiële last?

Om te beoordelen of de uit de door u afgesloten effectenlease-overeenkomst(en) voortvloeiende financiële verplichtingen (o.a. rente- en aflossingsverplichtingen) naar redelijke verwachting een aanvaardbare of een onaanvaardbare financiële last voor u vormden, dienen op grond van het Hofmodel de volgende gegevens met elkaar vergeleken te worden:

  1. uw financiële draagkracht  in het jaar waarin u de effectenlease-overeenkomst(en) heeft gesloten; 
  2. uw toenmalige noodzakelijke kosten voor levensonderhoud, zoals door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)  vastgesteld (de zogenaamde Nibud-basisnorm).

Hieronder wordt het Hofmodel versimpeld weergegeven:

De schadeverdeling

Indien op grond van het Hofmodel wordt geoordeeld dat voor u destijds sprake was van een aanvaardbare financiële last, dan betekent dit dat tweederde deel van de restschuld normaal gesproken voor rekening van Dexia komt en door Dexia aan u vergoed dient te worden. Het resterende deel van de restschuld en de volledige betaalde rente en aflossingen blijven voor uw rekening en worden dus niet door Dexia aan u vergoed.   

Wanneer op grond van het Hofmodel wordt geoordeeld dat voor u sprake was van een onaanvaardbare financiële last, dan betekent dit normaal gesproken dat tweederde deel van de restschuld en ook tweederde deel van de betaalde rente en aflossingen voor rekening van Dexia komt en door Dexia aan u vergoed wordt.  

Alleen als de restschuld daadwerkelijk eerder door u aan Dexia betaald is, wordt het deel dat voor rekening komt van Dexia aan u terugbetaald.Indien de restschuld (nog) niet door u aan Dexia is betaald, wordt de restschuld verminderd met het voor rekening van Dexia komende deel, waarna het resterende deel van de restschuld door u aan Dexia betaald moet worden.  

Er wordt in beginsel vanuit gegaan dat sprake was van een aanvaardbare financiële last, tenzij u kunt aantonen dat door het afsluiten van de effectenlease-overeenkomst(en) kort gezegd uw financiële positie destijds te laag werd om de door het Nibud vastgestelde noodzakelijke uitgaven te kunnen voldoen. Dit betekent dus dat uw financiële positie (draagkracht) door het sluiten van de effectenlease-overeenkomst(en) lager was dan de Nibud basisnorm. Voor het beoordelen van uw financiële positie zijn verschillende financiële gegevens van belang uit het jaar waarin u de effectenlease-overeenkomsten heeft afgesloten. Hier kunt u meer informatie lezen over welke gegevens wij nodig hebben voor een beoordeling van uw persoonlijke situatie. Vragen?

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding op grond van het Hofmodel, heeft u vragen over welke financiële gegevens u nodig heeft voor een juiste beoordeling of andere vragen? Neem dan contact met ons op om uw persoonlijke situatie vrijblijvend met u te bespreken.

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 020 – 8203949 of u kunt een e-mail sturen naar joost@usglegal.nl